1. Yorumlama

1.1 Bu koşullarda: -

"Alıcı", malları satın almayı teklif eden ve bu teklifi oluşturan siparişte adı ve adresi görünen kişi anlamına gelir.
"Şirket", Purified Air Limited (İngiltere'de 1827831 Şirket No. ile kayıtlı) anlamına gelir.
"Mallar", Şirketin bu koşullara uygun olarak tedarik edeceği mallar (malların herhangi bir taksiti veya bunlar için herhangi bir parça dahil) anlamına gelir.
"Koşullar", bu belgede belirtilen standart satış şartları ve koşulları anlamına gelir.
"Sözleşme", Malların satın alınması ve satılmasına ilişkin Sözleşme anlamına gelir.
"Yazı", kablo, faks iletimi, e-posta ve benzer iletişim araçlarını içerir.
Bayi kurulumcu veya bakım şirketi, Purified Air Limited tarafından atanan bir kişi veya şirket anlamına gelir.
1.2 Bu koşullar Şirket ile Alıcı arasında yürürlükte olan koşullar olarak kabul edilir ve Şirket tarafından yazılı olarak yetkilendirilmedikçe ve özellikle kabul edilmedikçe başka hiçbir koşul veya şart bu koşulların yerine geçmez.

2. Satış Esası
2.1 Bir fatura, fatura tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak sorgulanmazsa kabul edilmiş sayılacaktır.
2.2 Sözleşmeye girerken Alıcı, mallarla ilgili herhangi bir beyana, bu beyanlar şirketi tarafından veya adına yazılı olarak teyit edilmedikçe, güvenmediğini ve bu beyanların ihlali iddiasından feragat ettiğini kabul eder.
2.3 Alıcı ayrıca, Mallar için bir teklif veya sipariş sunmadan önce bu Koşulların bir kopyasını aldığını ve Şirket ve Alıcı tarafından özellikle yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, satın alma teklifini tam olarak bilerek ve kabul ederek yaptığını kabul eder.
2.4 Şirket tarafından verilen hiçbir teklif veya tahmin, bir satış teklifi teşkil etmez ve bir teklif veya sipariş Şirket tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar hiçbir sözleşme mevcut olmayacaktır, bu durumda bu koşullar diğer tüm maddeler veya koşullar hariç olmak üzere bağlayıcı olacaktır.

3. Siparişler ve Şartnameler
3.1 Alıcı, Alıcı tarafından sunulan herhangi bir siparişin (geçerli herhangi bir şartname dahil) şartlarının doğruluğunu sağlamaktan ve Şirketin Sözleşmeyi şartlarına uygun olarak yerine getirmesini sağlamak için Mallarla ilgili gerekli bilgileri makul bir süre içinde Şirkete vermekten Şirkete karşı sorumlu olacaktır.
3.2 Mallar için herhangi bir spesifikasyonun miktarı, kalitesi ve tanımı, Alıcının siparişinde belirtilenler olacaktır ve Şirket tarafından Alıcı teklifinin yazılı kabulünde aksi kararlaştırılmadıkça Şirketin teklifine uygun olacaktır
3.3 Şirket, Malların spesifikasyonunda, kalitelerini veya performanslarını önemli ölçüde etkilemeyen geçerli güvenlik veya diğer yasal gerekliliklere uymak için gerekli olan her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
3.4 Şirket tarafından kabul edilen hiçbir sipariş, Şirketin yazılı onayı olmaksızın Alıcı tarafından iptal edilemez.
3.5 Standart malların yetkisiz iptali ve/veya iadesi durumunda Alıcı, Şirkete karşı, teklif edilen işçilik maliyetleri de dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin değeri de dahil olmak üzere iptal edilen sözleşmenin değerinin %25'ine eşdeğer bir ücretten sorumlu olacaktır. Özel olarak üretilmiş malların veya sistemlerin yetkisiz iptali ve/veya iadesi durumunda Alıcı, iptal edilen sözleşmenin değerinin %100'üne eşdeğer bir ücretten Şirkete karşı sorumlu olacaktır.
3.6 Şirket, sipariş edilen orijinal malların mevcut olmaması durumunda siparişi eşdeğer kapasite ve nitelikteki mallarla değiştirme hakkını saklı tutar.

4. Malların Fiyatı
4.1 Malların fiyatı, aksi belirtilmedikçe veya taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça sabittir.
4.2 Fiyata KDV dahil değildir.

5. Ödeme Koşulları
5.1 Alıcı ile Şirket arasında yazılı olarak mutabık kalınan özel koşullara tabi olarak Şirket, Malların bedeli için Alıcıya teslimat/teslimat sonrasında veya herhangi bir zamanda fatura kesme hakkına sahip olacaktır.
5.2 Koşullar ne olursa olsun Alıcı, şirketin faturasını aldıktan sonraki 30 gün içinde ödemenin tamamını yapacaktır.
5.3 Alıcının herhangi bir ödemeyi son ödeme tarihinde yapmaması halinde, Şirketin sahip olduğu diğer haklar veya çözüm yolları saklı kalmak kaydıyla, Şirket Alıcıdan ödenmemiş tutar üzerinden fatura tarihinden itibaren ödemenin tamamı yapılana kadar aylık %2 oranında faiz talep etme hakkına sahip olacaktır (faizin hesaplanması amacıyla bir ayın bir kısmı tam ay olarak kabul edilecektir).
5.4 Şirket tarafından sunulan herhangi bir indirim, ödemenin tamamının son ödeme tarihinde yapılmaması halinde geçerliliğini yitirecektir ve ödemenin taksitle yapıldığı durumlarda, verilen herhangi bir indirim, herhangi bir taksitin geç ödenmesi halinde Şirket tarafından geri alınabilecektir. Ödeme geç alınır ve indirim yapılırsa, bu ödeme kısmi ödeme olarak kabul edilecek ve indirim tutarı ödenmemiş ve vadesi gelmiş olarak kalacaktır. İndirimin geri alınması Şirketin takdirine bağlıdır ve yapılan hiçbir indirim emsal teşkil etmeyecektir.

6. Teslimat
6.1 Malların teslimi, Alıcı veya temsilcisi tarafından Alıcı'nın tesislerine veya Alıcı tarafından belirlenen diğer tesislere fiilen teslim edildiğinde/alındığında ve Şirket tarafından yazılı olarak kabul edildiğinde gerçekleşmiş sayılacaktır.
6.2 Teslimattaki gecikme Şirketin makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanıyorsa, Şirketin bu tür bir gecikmenin nedenini öğrendikten sonra derhal (en az 24 saat) Alıcıya bildirmiş olması koşuluyla, teslimat süresi Şirket tarafından makul bir süre için uzatılabilir.
6.3 Alıcı tarafından teslimatın iptali/ertelenmesi konusunda Şirkete bildirimde bulunulmazsa ve gönderilen Malların yeniden teslimat için iade edilmesi gerekiyorsa, taşıma ve yönetim masraflarıyla birlikte bir ücret alınacaktır.
6.4 Malların taksitler halinde teslim edileceği durumlarda, her teslimat ayrı bir sözleşme teşkil edecek ve Şirketin herhangi bir veya daha fazla taksiti bu koşullara uygun olarak teslim etmemesi veya Alıcının herhangi bir veya daha fazla taksitle ilgili herhangi bir talebi, Alıcıya Sözleşmeyi bir bütün olarak reddetmiş gibi davranma hakkı vermeyecektir.
6.5 Mallar, Alıcının yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadan bırakılmayacaktır.
6.6 Şirketin teslimatçısı, mallar için imza atan kişinin kendisini bu şekilde tanıtması halinde Alıcının yetkili bir temsilcisi olduğunu varsayma hakkına sahip olacaktır ve her koşulda Temlik Edenin bu şekilde yetkilendirildiğini varsaymak makul olacaktır.
6.7 Hasar talepleri, teslimat tarihinden itibaren 24 saat içinde yazılı olarak bildirilmelidir. Teslimattan 24 saatten fazla bir süre sonra bildirilen hiçbir talep, nedeni ne olursa olsun kabul edilmeyecektir.
6.8 İyi durumda teslim alındığına dair imza atılan teslimatlar için hasar talepleri kabul edilmeyecektir.

7. Mülkiyet Riski ve Sigorta
7.1 Ödenecek fiyat Şirkete tam olarak ödenene ve Müşteri Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar Mallar Şirketin mülkiyetinde kalacaktır. Şirket, fiyatın tamamı ödenmeden önce herhangi bir zamanda, ister Müşterinin tesislerinde ister başka bir yerde olsun, Malları geri alma hakkına sahip olacak ve Şirketin bu Sözleşme kapsamındaki diğer hakları ve çözüm yolları saklı kalmak kaydıyla, Müşteri, Malların geri alınmasına ilişkin tüm nakliye ve diğer masraf ve giderlerden sorumlu olacaktır.
7.2 Müşteri, Şirket ödemenin tamamını almadan önce herhangi bir zamanda Malları bir Üçüncü Tarafa satar veya başka bir şekilde elden çıkarırsa, Müşteri satış gelirlerini Şirket için emaneten ve/veya mutemet sıfatıyla tutacak ve saklayacaktır ve söz konusu satış gelirleri Şirketin malı olacak ve öyle kalacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, Müşteri söz konusu satış gelirlerini Şirketin malı olarak tanımlanabilmesi için Şirket adına ayrı bir banka hesabına yatıracaktır.
7.3 Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Mallar, Müşteri tarafından teslim alınsın ya da alınmasın, Şirketin tesislerinden ayrıldığı andan itibaren her bakımdan tamamen Müşterinin riski altında olacaktır.
7.4 Müşteri, Malları en geç Şirketin tesislerinden ayrıldıkları andan itibaren tüm sigortalanabilir risklere karşı saygın sigortacılara yeterli şekilde sigorta ettirecek ve aynı zamanda Şirketin, Müşterinin ve Mallarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan tüm kişilerin yararına, kişilere ve mallara yönelik bilinen ve sigortalanabilir tüm risklere karşı sigorta ettirecektir herhangi bir şekilde Mallardan veya kullanımlarından kaynaklanabilecek ve sigortacıların Şirkete veya herhangi bir çalışanına veya herhangi bir şekilde onunla bağlantılı diğer kişilere karşı talepte bulunabilecekleri herhangi bir halefiyet hakkından veya diğer haklardan mahrum bırakılacağı şartlarla en az yüz bin pound tutarında olacaktır.

8. Garantiler ve Sorumluluk
8.1 Aşağıda belirtilen koşullara tabi olarak Şirket, Malların teslimat sırasındaki özelliklerine uygun olacağını ve kurulum tarihinden itibaren 12 ay veya teslimat tarihinden itibaren 12 ay (hangisi daha kısa ise) süreyle malzeme işçilik kusurlarından ari olacağını garanti eder.
8.2 Üretici uzatılmış garantisi - Bazı durumlarda üretici 12 ayı aşan uzatılmış parça garantisi sunacaktır. Bu uzatılmış garantiler teklifte özel olarak ele alınacaktır. Klima tesisatlarında işçilik, yoğuşma pompaları, yardımcı parçalar ve havalandırma sistemleri her zaman yalnızca on iki ay garantilidir.
8.3 Yukarıdaki garanti Şirket tarafından aşağıdaki koşullara tabi olarak verilmektedir:
( i) Mallar Şirketin yetkili bir satıcısı veya montajcısı tarafından monte edilmiştir.
( ii) Malların bakımı Şirketin yetkili bir satıcısı veya montajcısı tarafından üreticinin talimatlarına uygun olarak yapılmıştır.
( iii) Garanti formları ve arızalı parçalar, tavsiye tarihinden itibaren 21 gün içinde iade edilmelidir; aksi takdirde, başka bir bildirimde bulunulmaksızın ödeme için bir fatura düzenlenecektir.
( iv) Şirket, Alıcı tarafından sağlanan herhangi bir çizim, tasarım veya spesifikasyondan kaynaklanan Mallardaki herhangi bir kusur veya hatalı kurulumdan kaynaklanan kusurlar konusunda hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır.
(v) Şirket, Malların toplam bedelinin son ödeme tarihine kadar alınmamış olması halinde yukarıdaki garanti kapsamında hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır
8.4 Malların kalitesindeki veya durumundaki herhangi bir kusura veya spesifikasyonlara uymamasına dayanan herhangi bir Malla ilgili geçerli bir talebin bu Koşullar uyarınca Şirkete bildirilmesi halinde, Şirket Malları (veya söz konusu parçayı) ücretsiz olarak değiştirme veya Şirketin takdirine bağlı olarak Malların fiyatını (veya fiyatın orantılı bir kısmını) Alıcıya iade etme hakkına sahip olacaktır, ancak Şirketin alıcıya karşı başka bir yükümlülüğü olmayacaktır.

9. Mücbir Sebep
Şirket, gecikme veya başarısızlık Şirketin makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanıyorsa, Mallarla ilgili olarak Şirketin herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmedeki herhangi bir gecikme veya başarısızlık nedeniyle Alıcıya karşı sorumlu olmayacak veya Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır.

10. Bildirimler
Bu koşullar altında taraflardan biri tarafından diğerine verilmesi gereken veya verilmesine izin verilen herhangi bir bildirim, diğer tarafın kayıtlı ofisine veya ana iş yerine veya ilgili zamanda bu hüküm uyarınca bildirimi yapan tarafa bildirilmiş olabilecek başka bir adrese yazılı olarak yapılacaktır.

11. Ayrılma
Bu Koşulların herhangi bir hükmünün herhangi bir yetkili makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların diğer hükümlerinin geçerliliği ve söz konusu hükmün geri kalanı bundan etkilenmeyecektir.

12. Geçerli Kanun
Sözleşme, İngiltere ve Galler Kanunlarına tabi olacaktır.

13. Gizlilik ve Fikri Mülkiyet
Alıcı, Satıcının yazılı izni olmaksızın
a) Satıcının haberdar olduğu herhangi bir gizli bilgisinin (Malların tasarımıyla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (bu bilgiler her zaman Satıcının mülkiyetinde kalacaktır) kopyalanmamasını, kullanılmamasını veya ifşa edilmemesini ve bu bilgileri içeren tüm materyallerin bu sözleşmenin sonunda Satıcıya iade edilmesini; ve
b) Satıcının Mallar üzerinde veya Mallarla bağlantılı olarak kullandığı herhangi bir ticari isim veya markanın Alıcının herhangi bir markasıyla desteklenmemesini, müdahale edilmemesini veya gizlenmemesini.

14. Şirket Tarafından Gerçekleştirilen Kurulumlar
14.1 Tüm çalışmaların normal çalışma saatleri içinde kesintisiz olarak gerçekleştirileceği varsayılmaktadır. Mühendislerimizin çalışması engellenirse veya hafta sonları çalışmaları gerekirse, bu ek maliyetlere neden olacaktır. Maliyetlerimiz, aksi belirtilmedikçe ve işin aşamalı olarak yapılması kararlaştırılmadıkça, işin başlangıcından bitimine kadar sürekli olması esasına göre hazırlanır. Elektrik tesisatı veya inşaat işleri gibi diğer hizmetlerin hazır olmaması nedeniyle gereken geri dönüş ziyaretleri ücretlendirilecektir.
14.2 Tüm işler, doğal bir yoğuşma suyu tahliyesinin mümkün olacağı varsayımına göre teklif edilir. Yoğuşma suyu pompalarının gerekli olduğu tespit edilirse, bu birim başına yaklaşık 150,00 £ ek maliyet getirecektir.
14.3 İnşaat işleri, elmas delme, iyi hale getirme ve erişim ekipmanları bu teklifin dışında tutulmuştur ve aksi belirtilmedikçe başkalarının sorumluluğunda olacaktır.
14.4 Şebeke elektrik işleri dahil değildir ve aksi belirtilmedikçe başkaları tarafından yapılacaktır. Ancak, ara bağlantı kabloları bizim tarafımızdan yapılabilir.
14.5 Bazı ekipmanların sabitlenmesi sırasında mühendislerimizin tavanları veya duvarları körlemesine kesmesi gerekebilir. Bu durumlarda, hizmetlerin düzenini gösteren özel bir plan sağlanmadığı sürece hasar görebilecek boru ve kablolar için sorumluluk alamayız.
14.6 Kondansatörlerin veya diğer ekipmanların yerleştirilmesi için gereken planlama veya ev sahibi izinleri bizim sorumluluk alanımızın dışındadır ve sipariş verirken bu konuların gerektiğinde ele alındığı varsayılır. Planlama konusunda yardımcı olmamızı isterseniz, bunu ücretli olarak yapmaktan memnuniyet duyarız.
14.7 Bu sözleşmenin daha büyük bir sözleşmenin parçası haline gelmesi durumunda, teklif fiyatımızda ana yüklenici indirimi veya alıkoyma için herhangi bir ödenek ayrılmadığına dikkat edilmelidir. Devreye almanın teklifin bir parçası olduğu durumlarda bu ayrıca faturalandırılacaktır. Devreye alma işleminin beklenmesi, devreye alma için tahsis edilen tutar dışında ödeme yapılmaması için herhangi bir dayanak oluşturmaz.
14.8 Park ve trafik sıkışıklığı ücretleri ek bir kalem olarak maliyet üzerinden tahsil edilecektir. Ücretsiz park yeri sağlanmışsa park ücreti alınmayacaktır. Uygun olabilecek ücretsiz veya düşük maliyetli bir park yeri önerebiliyorsanız, lütfen kurulum başlamadan önce ofise faks veya mektupla bilgi verin.
14.9 Sipariş verdikten sonra, kredi gerekiyorsa, lütfen bir kredi başvuru formu talep edin ve doldurun. Bir hesabın açılmasının yaklaşık yedi gün sürdüğünü, kredinin tamamen duruma bağlı olarak sağlandığını, tatmin edici bir kredi başvurusu olmaması durumunda tüm satışların Pro Forma bazında yapılacağını lütfen unutmayın.